Páginas

martes, 14 de enero de 2020

REUNION COA ALCALDESA INES REY, O CONCELLEIRO DE VIVENDA JUAN DIAZ VILLOSLLADA, E A CONCELLEIRA DE BENESTAR SOCIAL YOYA NEIRA.


Nos aleda que se dote de “contido real” a Emvsa E recordamos que se suceden “dous desafiuzamentos ao día por impago de alugueiro na cidade”. Con estas cifras, e tendo en conta a existencia de máis de 20.000 viviendas vacías, solicitamos á Administración local que poña en funcionamento una bolsa de alugeiro social.
Tamén lles advertimos sobre o mercado negro de aluguer que está habendo pola imposibilidade de acceder a unha vivenda e os conflictos de convivencia que este xenera e de que en maio remata a moratoria que houbo ao respecto das familias vulnerables para non executar durante un tempo os desafiuzamentos por impagamento de hipoteca”, razón por a que instamos ao Gobierno local a aplicar o principio de prevención “e actúen o máis axiña posible”.

miércoles, 11 de diciembre de 2019

Debate sobre vivienda en el Fórum Propolis


Participación de Stop Desafiuzamenos A Coruña na charla sobre vivenda organizada polo Fórum Própolis. A charla comenzará a las 19.30 horas en la sede, ubicada en el número 115 de la calle Barcelona. No acto intervendrán o  técnico municipal en el área de vivienda, Francisco Dinis. A entrada al debate es abierto.

jueves, 21 de noviembre de 2019


O 9  de Abril do 2018, aprobabáse en Pleno Municipal cos votos a favor de Bng, Marea Atlántica e  PSOE unha Moción  a instancias de STOP DESAHUCIOS A CORUÑA, que declaraba o  Concello  “Cidade Libre de Despexos”, o que supoñía o compromiso de emprender accións dirixidas a garantir o dereito a vivenda da veciñanza, facer fronte á emerxencia habitacional e adoptar medidas dirixidas a evitar os desafiuzamentos  de vivendas familiares habituais ou de primeira residencia. Na actualidade e segundo os datos aportados polo TSXG, cada 48 horas tres  familias (os  despexos sexan hipotecarios  ou por impago de aluguer, non afectan únicamente a un individuo, impactan en toda a unidade familiar)   teñen que abandonar o seu fogar na nosa cidade debido a execucións hipotecarias e, na maioría dos casos, (66%) á imposibilidade de facer fronte ao pago do alugueiro. A estes datos, habería que engadir a crecente cantidade de despexos invisibles que non chegan aos xulgados, mais sí ao noso colectivo, nos que as familias arrendatarias optan por entregar as chaves ante a imposibilidade de asumir unha renovación do contrato que en moitos casos suporia un incremento da renda  entre 75 e 100 euros. Consolídase así o  impago do  alugueiro  como primeiar causa de despexos, nunha cidade na que se ten incrementado o prezo en perto dun 30% nos últimos tres anos: segundo  a análise realizada polo Observatorio da Vivenda, respecto das fianzas depositadas no IGVS en Agosto 2019,  o prezo  medio da renda mensual dos contratos asinados na cidade de A Coruña ascendía a 500 euros, constatando o incremento sen freo que nos últimos anos está rexistrando o prezo do aluguer. Unha gran parte dos lanzamentos practicados por esta causa, refírese a vivendas cuxo precio mensual oscila entre os 200 e 400 euros, confirmándose, tal e como sinala o Banco de España, que o acceso á vivenda resulta máis dificultosos para os fogares pobres, moitos dos cales adican máis do 40% dos seus ingresos (a maioria proveñen de prestacions que non superan os 426e/mes) ao pago do alugueiro e aos subministros asociados. Afectando en maior medida a familias monomarentais , (8 de cada 10  familias cun só adulto ao cargo, están integradas por mulleres) menores, persoas ancianas, parados de longa duración, xovenes con traballos precarios e situacions derivadas de rupturas familiares; situacions que denotan unha vulnerabilidade extrema de pobreza ao tratarse de colectivos que xa se viron obrigados a reducir os gastos de electricidade, auga, gas e manutención,  expostos agora áexclusión residencial: O Informe FOESSA sobre Exclusión e Desenvolvemento social en Galicia presentado por Caritas o pasado mes de outubro salienta que en Galicia a vivenda "pasou a ocupar o primeiro lugar como causa xeradora de exclusión social no ámbito das persoas e fogares con maior dificultade.
 Respecto das execucións hipotecarias, aínda que se tén producido un descenso dos lanzamentos por impago de hipoteca, hai que sinalar que en moitos casos isto foi debido á paralización nos xulgados  á espera da sentenza sobre o Vencemento Anticipado  e á existencia dunha Moratoria que se aplica aos   contratos de préstamo ou creto garantizados con hipoteca inmobiliaria cuxo deudor se atope no limiar da  exclusión e se  concorren circunstancias de especial vulnerabilidade, considerando como tales ás unidades das que forme parte un menor de idade, unidades familiares monoparentais cun fillo a cargo, unidades familiares nas que convivan unha ou máis persoas unidas ao titular da hipoteca por vínculo de parentesco até o terceiro grao que se atopen en situación de dependencia, diversidade funcional, e/ou enfermidade grave e incapacitante para desenvolver unha actividade laboral e as unidades familiares onde exista unha vítima de violencia de xénero. Unha moratoria que remata  en Maio do 2020  e que vai afectar a  milleiros de familias nun contexto máis que evidente de insuficiencia de vivenda a prezos asequibles.
Outra das medidas aprobadas na Moción se refería ao compromiso de  emprender acción encamiñadas a incrementar o parque de vivendas municipais, entre as que estaría o recoñecemento da vivenda como ben de primeira necesidade e o impulso de accións dirixidas a paliar a  desocupación permanente e inxustificada das mesmas . Na actualidade e segundo os datos do Censo de Poboación e Vivendas do INE, realizado no ano 2011, existen na cidade de A Coruña, perto de 20.000 vivendas baleiras das que se descoñece a súa tenencia mentras en  Febreiro deste mesmo ano  500 persoas permanecían empadroadas na Cociña Económicaque, ante a imposibilidade de acceder ao mercado de alugueiro normalizado, vénse condenadas a unha convivencia forzada, compartindo con estranos a súa intimidade en infravivendas inseguras e inaxeitadas dun  submercado marxinal caracterizado pola usura. Mentras o Presidente da  Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) afirmaba recientemente nun diario local:” A Coruña necesita con urgencia 1.200 viviendas de protección oficial para el alquiler”.
Dada a cantidade de poboación con necesidades habitacionais e a falta de recursos públicos para abordar esta situación de emerxencia residencial, desde STOP DESAHUCIOS A CORUÑA consideramos que é urxente movilizar a vivendas baleiras que estén en máns de entidades financeiras e de grandes tenedores, establecendo como anómala a súa desocupación permanente sen causa xustificada e interrogámonos respecto das medidas que, ao efecto, vai adoptar o Goberno Municipal do PSOE cuxa portavoz no pleno do 3 de abril de 2018, amosou o seu voto favorable calificando ás persoas afectadas por desafiuzamentos como “vítimas do sistema”. Lembramos que moitos dos inmobles  en desuso son propiedade de entidades financeiras e inmobiliarias e foron obtidos como consecuencias de execucións hipotecarias. Mantélos nese estado supón permitir a súa influencia  ao alza no prezo do mercado e convertir á vivenda nun ben especulativo relegando a función social que  ten  de cumplir o dereito de propiedade segundo establece o artígo 33 da Constitución Española.


                                                    ¡¡¡ NIN CASAS SEN XENTE, NIN XENTE SEN CASAS !!!

domingo, 3 de noviembre de 2019

Stop Desahucios denuncia las trabas burocráticas a los solicitantes de la Renta Social

Stop Desafiuzamentos Coruña fai público o seguinte Comunicado :

O 12/08/2016,  o Pleno do Concello de A Coruña, aprobada a implantacion da Renda Social, Prestación Económica cuxa aplicacion significou que moitas persoas, até entón carentes de ingresos, pudesen mellorar, temporalmente ( a duraccion máxima da mesma é de 18 meses, renovándose cada 6) a súa situación vital. As perceptoras desta Renda, teñen que acudir mensualmente, na maioría dos casos,a citas de seguimento cos Servizos Sociais aportando toda a documentacion e información que lles é requerida polo que entendemos que non existe nengún motivo para que a renovación semestral non se faga de xeito automático. 

 Por outra banda, son numerosos os casos nos que transcurrido o prazo máximo de 18 meses, a situación das persoas perceptoras non mellorou,  véndose na obriga de solicitar unha prórroga da mesma e, malia contar con toda a documentacion que acredita a necesidade, teñen que enfontarse a trámites burocráticos que,  na práctica, estánse a converter en tres meses durante os que fican de novo sen ingresos cos que poder afrontar gastos de suministros e alimentación. E,se  ben o Concello asume os gastos de aluguer, novamente a burocracia do "social"  volta a incidir na vulnerabilidade das persoas  colocándo ás mesmas en risco de desafiuzamento, toda vez q as obrigan a relatar a súa situación ao propietario da vivenda e informalo de q só poderan seguir a percibir o aluguer se aceptan asinar o documento de pago delegado esixido pola Admon., e q o ingreso efectivo do mesmo poderá durar un mínimo de dous meses. Algo q non sempre é aceptado polos arrendadores, reaccios a proporcionar os seus datos e a agardar polo pago de aluguer. Lembramos q a actual LAU permite o inicio do desafiuzamentos cunha só cuota de impago. 

Foron Numerosas as ocasións nas q por parte de Stop Desafiuzamentos se puxo en coñecemento da Concellería de Xustiza Social, esta situación,  igual q numerosas foron tb as desculpas e as promesas de mellora sen q até o momento nada teña mudado.Tamén queremos facer constar, tal e como lle comentamos hai case dous anos á Concelleira Silvia Cameán, a necesidade de substituir o formato papél dos bonos de alimentos por unha tarxeta moedeiro para rematar de vez co risco de estigma que supón poñerse na cola do supermercado, cun vale do Concello, diante de todo o vecindario.

Por todo esto ESIXIMOS

1.-A modificación Urxente da ordenanza da RSM para q os prazos de tramitación da solucitude de continuidade non demoren máis de 30 días.
2.- O inicio dos trámites de renovación antes de que se cumpra o prazo de seis meses. 
3.- A adopción de medidas axeitadas para paliar a situación de risco e vulnerabilidade na q quedan as persoas perceptoras cuxa vida non debería doepender da burocracia administrativa
4.-A substitucion dos vales de alimentos por unha tarxeta electrónica na que se ingrese o importe concedido.